Splošni pogoji poslovanja
Domov

Pogoji poslovanja

I. UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev PLANETA ZNANJA, Mojca Gjura s.p. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

II. SVETOVALNI POGOVOR

Svetovalni razgovor se opravi po telefonu ali osebno na sedežu šole in glede na to se tečajnika razvrsti na ustrezen nivo tečaja.

III. PRIJAVA NA TEČAJ

Prijava na tečaj pomeni, da je udeleženec izpolnil prijavnico, bil seznanjen s splošnimi pogoji izvajalca tečaja.

IV. VRAČILO DENARJA

Tečajnik je dolžan poravnati celotno tečajnino in ostale stroške (literatura, prijava na mednarodni izpit …). Vplačano tečajnino ali sorazmerni delež le-te (višina odvisna od števila obiskanih ur) lahko vrnemo samo v primeru, da tečaj ni bil realiziran oz. se tečajnik ni uspel udeleževati tečaja zaradi bolezni in ima zato tudi zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo je potrebno prinesti ali poslati v vpogled v 14ih dneh od začetka zdravljenja. V vseh ostalih primerih denarja ne vračamo.

V. ODPOVED TEČAJNIKA

Tečajnik lahko odpove tečaj, ki ga obiskuje, le zaradi bolezni nad 30 dni, kar izkaže s potrdilom zdravnika specialista.

Ostali razlogi, kot so: pomanjkanje časa, dopust, šolske ali službene obveznosti, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo pripelje tečajnik, ki se izpisuje. To lahko stori pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

VI. ODPOVED SREČANJA – INDIVIDUALNI POUKU, INTERNA SKUPINA V SKLOPU PODJETJA IN ZAPRTA SKUPINA

Če se tečajnik/-i dogovorjenega termina/srečanja individualnega pouka, pouka v interni skupini ali zaprti skupini ne morejo udeležiti, to sporočijo izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom.

V primeru individualnih tečajev je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno, naročniku pa se obračuna celoten znesek za število dogovorjenih ur.

VII. ODPOVED TEČAJA IN SPREMEMBA URNIKA – TEČAJ V SKUPINAH

Pred pričetkom in najkasneje na prvem srečanju tečaja je možno urnik prilagoditi. Ko je urnik potrjen ga ni možno več spreminjati, razen med počitnicami in prazniki, ko se je o odpovedi možno dogovoriti znotraj skupine. V manjših skupinah (do 4 osebe) se termini lahko tedensko prilagajajo.

V kolikor se enak nivo tečaja izvaja v dopoldanskem in popoldanskem terminu se lahko termina eventualno kdaj tudi združita.

VIII. OBVEZNOSTI TEČAJNIKA

Tečajnik se zavezuje:

 • da je izpolnil prijavnico,
 • da je bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja PLANETA ZNANJA,
 • da je poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku oziroma ponudbi in stroške literature v skladu z dogovorom,
 • da v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno obvestiti izvajalca in priložiti potrdilo zdravnika specialista,
 • da bo skladno z navodili predavatelja opravljal tudi domače delo, saj je le tako možno doseči želen nivo znanja jezika,
 • da bo na tečaje s seboj redno prinašal obvezno literaturo (učbenik in delovni zvezek za tečaj) in vso ostalo literaturo, ki se pošlje preko e-pošte ali se jo navede na tečaju samem (delovni listi, čtivo, itd.),
 • redno in skladno s splošnimi pogoji javljal svojo odsotnost.

IX. IZVAJANJE TEČAJEV

Za potrebe dogovorov med izvajalcem in tečajnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.
Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnega učitelja. Tečajniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi tečajniku.

V primeru zakupa jezikovnega tečaja preko partnerskih prodajnih kanalov in ne direktno pri izvajalcu, se naročnik odpoveduje pravici do prenosa zakupljenih količin v drugo obdobje, do prenosa zakupljenih količin na drugo osebo in vračilu kupnine v primeru, da naročnik ne obiskuje tečajev.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanja izvajalec sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja.

V primeru izstavitve računa na pravno osebo mora naročnik izvajalca o tem predhodno obvestiti.

V primeru, da se tečaj tujega jezika odvija izven sedeža jezikovne šole in se tečaj odpove s strani sedeža izvajanja, se tečaj šteje za izveden.

Nastopov za starše se v vrtcih in osnovnih šolah ne izvaja, zaradi psihološkega pritiska na otroke. V primeru, da nastop zahtevajo starši, se za opravljen nastop štejejo tri srečanja tečaja.

X. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo vsi tečajnik, ki:

 • zaključijo z jezikovnim tečajem
 • se udeležijo najmanj 80% ur programa
 • se udeležijo zaključnega preverjanja znanja
 • imajo poravnane vse obveznosti.

XI. PLAČILNI POGOJI

Naročnik se ob prijavi in potrditvi ponudbe zaveže, da bo za časovno obdobje dogovorjeno v ponudbi plačal v celoti. S potrditvijo ponudbe in splošnih pogojev poslovanja se tečajnik zaveže k plačilu storitve. Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške učnega gradiva in stroške tečaja pred pričetkom tečaja. Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku.

Prijava na jezikovni tečaj (individualni ali skupinski), ki jo plača tečajnik, vključuje v ponudbi predstavljene elemente, ki lahko predstavljajo: določen obseg ur jezikovnega tečaja z usposobljenim učiteljem, gradiva in vaje v tiskani ali v elektronski obliki, ter druge dodatne storitve. V primeru, da predstavljena ponudba ne vključuje določenih elementov potrebnih za kakovostno izvedbo tečaja, si izvajalec pridružuje pravico do obveznih doplačil, o katerih tečajnika v ponudbi predhodno seznani.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom zaračuna zakonske zamudne obresti.

Po dogovoru izvajalec nudi tudi popuste na tečaje. Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za tečaje, ki so že v akciji – znižani.

Plačilo na obroke:
Tečaj je možno poravnati tudi v obrokih, razen pri tečajih, ki so v akciji. Če tečajnik zamudi z plačilom tečajnine, mu izvajalec pošlje opomin in določi nov rok za plačilo. V primeru, da tečajnik kljub poslanemu opominu ne poravna obveznosti niti v novem roku, takoj zapadejo v plačilo vsi obroki in lahko izvajalec nemudoma zahteva plačilo celotne šolnine. V ceno tečaja niso všteti stroški literature.

XII. NAČIN PLAČILA

Plačilo tečajnine, literature, prevodov, lektur je možno:

 • preko bančnega transferja,
 • preko spletne banke.

XIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

XIV. KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.planet-znanja.eu podjetja Planet znanja, Mojca Gjura s.p., prav tako so dostopni na sedežu podjetja.